دانستنی‌هایی از علوم قرآنی

دنیا مانند مار است که پوست نرم دارد.درون آن زهر مهلک است.شخصی عاقل از آن می پرهیزد و کودک نادان به آن عشق می ورزد.

با سلام ... ورود شمارا به وبلاگ دانستنی‌هایی از علوم قرآنی خوش آمد میگویم ... برای مشاهده کامل مطالب از آرشیو مطالب وبلاگ استفاده کنید.


رسول الله كه سلام ودرودخداوند براو باد می فرماید:

" قسم به آنكه جانم به دست اوست كه این امت نابودنمی شود تاوقتی زمانی فرارسد كه درآن زمان، مرد(به منظورشهوترانی) زن را(به صورت علنی وآشكار)درمعابربرزمین قرارمی دهد وبا او(به گناه وفحشاء) مشغول می شود......"[به روایت ابویعلی]

اگرنگاهی به كشورهای غربی بیندازیم مشاهده خواهیم كرد كه چگونه فحشاء دراین كشورها آن هم درمعابروسواحل دریا به صورت علنی وبه اشكال مختلف انجام می گیرد وهیچكسی رانمی بینید كه به آنها بگوید : اتقواالله (ازخداوند بترسید).

حال پرسش این است : چگونه نبی بزرگوارمی دانست كه زمانی خواهدآمدكه درآن زمان فحشاء به عنوان یك حق قانونی وآشكارهمانطوركه امروزه شاهداین رفتارزشت هستیم دركشورهای غربی وحتی برخی ازكشورهای اسلامی به تقلید ازفرهنگ غرب انجام میگیرد؟![ جمعه 14 تیر 1392 ] [ 03:36 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


 


عصرجدید بامشاركت گسترده ی زنان درتمام زمینه های سیاسی واقتصادی ازدیگردورانها متمایزگردیده است وزنان سهم قابل توجهی دررسانه های گروهی،كارخانجات،تدریس،اموربازرگانی به شكل كارفرما ویا مناصب گوناگون دیگردارند؛ به طوریكه این مسأله نه تنها درعصرپیامبرصلی الله علیه وآله وسلم موضوعی معمول وشناخته شده نبوده است، بلكه احدی نیزتصورچنین چیزی را نمی كرده است! ولی پیامبرخداصلوات الله وسلامه علیه درحدیثی با اشاره به این موضوع می فرماید :

" ساعت رستاخیزبپا نمی شود مگرزمانیكه زن درتجارت شریك شوهرش می شود." [به روایت احمد] .... سبحان الله ![ چهارشنبه 12 تیر 1392 ] [ 06:21 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


 


خاتم المرسلین حضرت محمد سلام الله علیه درحدیثی دیگرمی فرماید:

" ساعت قیامت برپانمی شود تا وقتی زمانی آید كه درآن زمان ثروت درمیان شما لبریزوفراگیرشود."[به روایت بخاری]

این حدیث شریف نبوی بیانگرمعجزه ای ازپیامبرعظیم الشأن می باشد؛ زیرا خبرازآمدن زمانی می دهد كه درآن دوره مال وثروت دربین مردمان فراوان وفراگیرشده وبه اوج خودخواهدرسید. حال اگرنگاهی به دوران معاصربیندازیم خواهیم دید كه اموال موجود درنزدمردم- هم ازنظرنوع اموال وهم ازنظر كثرت اموال- نسبت به دوران های گذشته بسیاربیشترشده تاجاییكه ثروت برخی ازمتمولین به میلیاردها تخمین زده می شود واین مسأله ای است كه هرگزدرزمان حیات پیامبركه درود خدابراوباد پدیده ای آشنا ورایج نبوده است وبنابراین طبق این حدیث شریف ، كثرت مال وثروت دربین مردم اشاره ای است به نزدیكی ساعت قیامت .

آیا به راستی برای آن روزبزرگ ودیداربا حضرت رب العالمین آمادگی داریم ؟![ چهارشنبه 12 تیر 1392 ] [ 06:17 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


 


رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم درموردعلائم ظهورساعت رستاخیز می فرماید :

" ساعت قیامت بپانمی شودمگرزمانی فرارسدکه درآن زمان مرد ازهمسرش اطاعت می کند درحالیکه بامادرش بدرفتاری می نماید ؛ ونسبت به دوستش صادق ووفاداراست درحالیکه ازپدرش روی برمی گرداند . "[به روایت ترمذی]

امروزه کافی است به یکی ازدادگاههای مربوط به مسلمانان سری بزنیم تاشاهد تعدادزیادی ازپدرانی باشیم که از پسران خود به دلیل سوءرفتار، فحاشی یاضرب وشتم علیه آنها به دادگاه شکایت کرده اند!همچنین شاهد بسیاری ازمشکلاتی خواهیم بود که برسرزوجه بین مردان ومادرانشان به وقوع می پیوندد واین درحالی است که چنین معضلات اجتماعی وخانوادگی هرگزدرگذشته همانند امروزرایج ومرسوم نبوده است . پژوهشگران علوم اجتماعی نیزدراین زمینه تأکید برافزایش پدیده ی شوم "آزاررسانی وسوءرفتاربا پدرومادر" دارند واین همان چیزی است که نبی اکرم صلوات الله وسلامه علیه درمورد آن سخن گفته است واین حدیث شریف تأکیدی برنزدیکی روزقیامت می باشد .

 حال پرسش ما ازتمام افرادیکه دچارشک وتردید هستند این است : به راستی چه کسی پیامبر بزرگواررا ازاین مسائل آگاه ساخته است ؟![ چهارشنبه 12 تیر 1392 ] [ 06:16 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


 


رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه وآله وسلم درحدیثی درباره ی نشانه های ظهوررستاخیز می فرماید :

"همانا ازنشانه های برپایی ساعت قیامت آن است که تجارت گسترش می بابد وثروت منتشرمی گردد." [به روایت نسایی]

امروزه می بینیم که تجارت وبازرگانی به عنوان تکیه گاه اقتصاد جهانی محسوب می شود وگستردگی آن به حدی است که حتی هرفردی می تواند ازطریق اینترنت وبه صورت آنلاین ازهرکجای دنیا به تجارت وخرید وفروش مبادرت ورزد واین درحالی است که چنین مسأله ای درزمان پیامبربزرگوارحضرت محمد صلوات الله وسلامه علیه رایج ومتداول نبوده است ، بلکه درآن عصرکشاورزی بیشترین انتشاروپراکندگی راداشته است! به راستی چه کسی رسول عظیم الشأن را ازاین حقیقت آگاه ساخته است ؟![ چهارشنبه 12 تیر 1392 ] [ 06:13 بعد از ظهر ] [ پارمیدا ریاضتی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه